En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

Denominació social: Kumulus Active World, 2012 S.L.
Número d'identificació fiscal: B57752891
Domicili social: Pou de Sa Sini, 24-3, 07350 Binissalem. Mallorca. Illes Balears. Espanya.
Correu electrònic: info@kumulus.es
Telèfon: 971 886 805

Dades d'inscripció al registre mercantil:
Societat Kumulus Active World, 2012 S.L. constituïda a Palma de Mallorca, l'any 2012, per escriptura pública número 532.

Inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca al tom 2494, foli 131, full PM69435, inscripció 1.

Aquest lloc web ha estat creat per l'empresa amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris. A través d'aquest avís legal es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: l'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no suposa entaular cap tipus de relació comercial entre Kumulus i l'usuari.

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d'ús que conté.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.

 

Prueba autorizada y homologada por:

Race authorized and approved by:

Rennen genehmigt von: